Firmy

Kursy j?zykowe dla firm

 

kursy biznesowe

Jako specjali?ci w zakresie nauki j?zyków obcych chcieliby?my Pa?stwu zaoferowa? kurs j?zyka angielskiego, niemieckiego, hiszpa?skiego, francuskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców, chi?skiego i japo?skiego.  

Dzi?ki naszym zaj?ciom b?d? Pa?stwo lepiej ni? dotychczas mówi? i rozumie? w j?zyku obcym i wyrobi? w sobie nawyk my?lenia w j?zyku obcym. Nasze lekcje pomagaj? prze?ama? barier? nie?mia?o?ci w porozumiewaniu si? w j?zyku obcym, bo celem naszych kursów jest o?mielenie ucznia do mówienia i wy?wiczenie u niego . Zaj?cia prowadzone s? Metod? Bezpo?redni?/ Callana/ Bezpo?redniej Komunikacji polegaj?c? na zadawaniu pyta? przez nauczyciela i odpowiadanie na nie przez uczniów, dzi?ki czemu na zaj?ciach ?wiczone jest przede wszystkim (85% lekcji) mówienie i rozumienie w j?zyku obcym, a pozosta?e 15% zaj?? przeznaczone jest na czytanie, pisanie (dyktanda) lub gramatyk?.

Zaj?cia prowadzone s? tylko w j?zyku obcym, a w zrozumieniu nauczyciela oprócz podr?cznika pomag? kontekst wypowiadanych zda?. Dzi?ki tej metodzie ucze? uczy si? w 4-krotnie krótszym czasie ni? jest to mo?liwe w innych metodach przy zachowaniu 4 etapów naturalnej nauki (s?uchanie, mówienie, czytanie, pisanie).

Szkolenia skierowane s? do przedsi?biorców,  pracowników firmy, kierownictwa ni?szego i wy?szego szczebla, kadry zarz?dzaj?cej.

Od ponad 12 lat prowadzimy kursy j?zykowe w firmach Bydgoszczy. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki nam równie? i Pa?stwo przekonaj? si?, ?e warto uczy? si? j?zyków obcych, a nauka mo?e by? przyjemno?ci?.

 

W skrócie:

  • Zaj?cia maj? charakter konwersacyjny,
  • Nasi lektorzy odbywaj? szkolenia z nauczania j?zyków obcych co przek?ada si? na jako?? oferowanych przez nas kursów,
  • Oferujemy kursy z tzw. native speaker'ami,
  • Kursy mo?emy prowadzi? w siedzibie Pa?stwa firmy w uzgodnionych wcze?niej terminach,
  • Cz?stotliwo?? spotka? dostosowujemy do Pa?stwa oczekiwa?. Jednak by osi?gn?? szybkie rezultaty nauki proponujemy spotkania 2 x tygodniu po 90 minut. (3 razy w tygodniu - intensywna nauka)
  • Nowi uczniowie przed rozpocz?ciem kursu powinni zrobi? test kwalifikacyjny, który znajduje si? na naszej stronie internetowej, zak?adka testy.
  • Ka?dy kursant otrzymuje od nas Zestaw Ucznia.
  • Posiadamy akredytacj? Systemu Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001:2015

 

Kursy j?zykowe dla firm z dofinansowaniem 


Od czerwca 2018r. oferujemy kursy j?zykowe z refundacj? kosztów od 50% do 80% dla Mikro, Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.

Dofinansowania organizowane s? przez Toru?sk? Agencj? Rozwoju Regionalnego w  kolejnych "edycjach". Otrzymanie takiego dofinansowania odbywa sie zatem przez urz?d, a my jako szko?a przygotowujemy niezb?dn? z naszej strony dokumnetacj? i pomagamy na ka?dym kroku za?atwiania formalno?ci.

 

 

Jak otrzyma? dofinansowanie?

 

 

Zadzwo? lub napisz do nas.

 

Dziewczyny odpowiedz? na wszystkie pytania i podpowiedz? jakie podj?? kroki, aby otrzyma? dofinansowanie.

 

732 242 007 

kursy@lingua-pro.pl

 

 

Strona organizatora

 

 

 

 

Dofinansowania do zaj?? indywidualnych i grupowych

 

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsi?biorstwo:

– mikroprzedsi?biorstwa – 10 000,00 z?

– ma?e przedsi?biorstwa – 20 000,00 z?

– ?rednie przedsi?biorstwa – 30 000,00 z?

 

Maksymalne dofinansowanie udzia?u 1 pracownika w 1 us?udze: 5 000,00 z?

 

Poziom dofinansowania ze wzgl?du na wielko?? przedsi?biorstwa:

– mikroprzedsi?biorstwa – 70%

– ma?e przedsi?biorstwa – 60%

– ?rednie przedsi?biorstwa – 50%

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]