Język angielski

Kursy języka angielskiego metodą bezpośrednią to sposób na skuteczną i przyjemną naukę języka angielskiego. Podczas zajęć skupiamy się na mówieniu, używając wyłącznie języka angielskiego. W mniejszym stopniu wprowadzane są dodatkowe zadania gramatyczne, dyktanda oraz czytanie. 
Poznaj matodę, poziomy i lektorów języka angielskiego.

Skuteczne kursy j?zyka angielskiego metod? bezpo?redni?

Metoda bezpo?rednia

Sposób nauki j?zyka obcego oparty na konwersacji i wysokiej aktywno?ci kursantów znany jest powszechnie jako metoda bezpo?rednia. Sekretem metody jest umiej?tne zmotywowanie kursantów do mówienia, uczestniczenia w dialogach i odpowiadania na pytania z wykorzystaniem s?ownictwa przyswojonego na zaj?ciach.

 

Intensyfikacja mówienia przek?ada si? bezpo?rednio na wymierne efekty nauki, co potwierdza zarówno ponad stuletnia tradycja tej metody, jak równie? jej mierzalne rezultaty w postaci p?ynnie mówi?cych uczniów.

 

Direct English to optymalny program, dzi?ki któremu mo?na od podstaw nauczy? si? j?zyka obcego, udoskonali? jego znajomo??, jak i pokona? bariery zwi?zane z mówieniem (szczególnie nie?mia?o??, czy obaw? przed pope?nianiem b??dów).

 

Prowadzenie zaj??

Zaj?cia prowadzone w my?l metody odbywaj? si? w j?zyku, którego ucz? si? kursanci – dzi?ki temu j?zyk angielski obcy staje si? bliski uczniom, a przez to bardziej przyjazny i motywuj?cy do aktywno?ci.

Materia? realizowany podczas zaj?? jest tak skomponowany, ?e kolejne etapy nauki ?ci?le si? ze sob? wi???, co pozwala przyswoi? sobie bogate s?ownictwo i poprawne konstrukcje.

Lekcje prowadzone s? bardzo aktywnie – kursanci poznaj? nowy materia? i nieustannie konwersuj? z lektorem, który na bie??co koryguje pojawiaj? si? b??dy.

W trakcie zaj?? kursanci wyrabiaj? w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z u?yciem bogatego s?ownictwa, co jest podstaw? swobodnej konwersacji.

Ca?o?? metody i prowadzenia zaj?? jest uporz?dkowana i pozwala na osi?gni?cie olbrzymich post?pów w nauce w krótkim czasie.

Kurs j?zyka angielskiego metoda bezpo?redni?

 

 

Zalety metody

 

Nauka angielskiego metod? bezpo?redni? jest idealnym rozwi?zaniem dla osób, które w krótkim czasie chc? nauczy? si? j?zyka, efektywnie poszerzy? swoje s?ownictwo i wyeliminowa? b??dy komunikacyjne. Dzi?ki intensywnym, ale jednocze?nie przyjaznym zaj?ciom, kursanci rozwijaj? si? j?zykowo w tak szybkim tempie, ?e z lekcji na lekcj? obserwuj? post?py.

Metoda bezpo?rednia pozwala uczniom pokona? nie?mia?o?? przed mówieniem w obcym j?zyku, czy skr?powanie wynikaj?ce ze stresu podczas rozmaitych rozmów. Forma i zakres zaj?? aktywizuj? kursantów, dzi?ki czemu korzystaj? oni z nich efektywnie oraz z pe?nym zaanga?owaniem.

 

Zapisy

  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

 

 

Lekotrzy j?zyka angielskiego

Kliknij w zdj?cie, aby lepiej ich pozna?!

 

 

 

Kurs j?zyka angielskiego metod? bezpo?redni?

Poziomy

Aby pozna? swój poziom i trafi? do odpowiedniej grupy, prosimy o wype?nienie testu. 
Po klikni?ciu w link pojawi si? podstawowy formularz, a nast?pnie test j?zykowy.

 

Poziom 1 (A1)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci, co najmniej 700 s?ów.


Gramtyka:

to be
plural
to have
there is
present continuous
present simple
some & any
countable & uncountable
infinitive & gerund

Poziom 2 (A1/A2)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci kolejnych 1400 s?ów.

 

Gramtyka:

comparative&superlative
pastsimple
futuresimple
irregular verbs
must&have to
first conditional
past participle
present perfect
irregular verbs
be going to
would like
so&not
be able to

Poziom 3 (A2)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci 2200 s?ów.

 

Gramtyka:

second conditional
reflexive pronouns
modals
past continuous
passive voice
future continuous
imperative
short answers
questiontags
so& neither/nor
used to
had better
present perfect continuous

Poziom 4 (B1)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci 3000 s?ów.

 

Gramtyka:

pastperfect
reported speech
3rd conditional
mixed conditionals
reported speech questions
expressing ability inthepast
have sthdone
be about+ infinitive
should have bought
be+ infinitive

Poziom 5 (B1)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci kolejnych 3600 s?ów.

 

Gramtyka:

future perfect
relativepronouns
identifyingand non-identifying
relative clauses
wish
verbs + gerundorinfinitive
pastperfectcontinuous
future perfectcontinuous
inversion
articles

Poziom 6 (B2)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci 4350 s?ów.

 

Gramtyka:

idioms
travelling
environment and pollution
crime
Internet and computers
media
food and cooking
politics
relationships
health
houses
money

Poziom 7 (C1)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci ponad 900 s?ów

 

Gramtyka:

Ksi??ka nie skupia si? na gramatyce praktycznej j?zyka, poniewa? na tympoziomie zaawansowania przyjmuje si?, i? studenci maj? ju? opanowane podstawowe regu?y gramatyczne.

Poziom 8 (C2)

Na kursie nauczysz si? czynnej znajomo?ci ponad 900 s?ów

 

Gramtyka:

Ksi??ka nie skupia si? na gramatyce praktycznej j?zyka, poniewa? na tym poziomie zaawansowania przyjmuje si?, i? studenci maj? ju? opanowane podstawowe regu?y gramatyczne.

 KURSY BIZNESOWE


Na ka?dym kursie mo?esz nauczy? si? ponad 750 s?ówek i idiomów z danej dziedziny.

 

1. Marketing & Management
2. Computers, Banking & Finances
3. Industry, Politics & Law
4. Communication in Everyday Life

 

 

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Lekcja języka angielskiego 16_20
Kadr z filmu na youtube - Lekcja języka angielskiego 18_20
Kadr z filmu na youtube - Lekcja języka angielskiego 20_20
Kadr z filmu na youtube - alfabet
Kadr z filmu na youtube - liczby
Kadr z filmu na youtube - przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - czasowniki
Kadr z filmu na youtube - części ciała
Kadr z filmu na youtube - czasownik to be
Kadr z filmu na youtube - godziny
Kadr z filmu na youtube - zaimki dzierżawcze
Kadr z filmu na youtube - czasy
Kadr z filmu na youtube - czasy różnice
Kadr z filmu na youtube - Łamaniec językowy
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]