Język francuski

Kurs języka francuskiego metodą bezpośrednią to sposób na szybką, przyjemną i skuteczną naukę języka. Metoda zakłada 80% intensywnej konwersacji wyłącznie w języku francuskim, oraz dodanie w mniejszym stopniu czytania, pisania i ćwiczeń gramatycznych, które uzupełniają umiejętności konwersacyjne.

 

 

Kurs j?zyka francuskiego metod? bezpo?redni?

 

Sposób nauki j?zyka francuskiego metod? bezpo?redni? oparty jest o konwersacj?, która sk?adnia kursantów do wyokiej aktywno?ci j?zykowej. Lektor tak prowadzi zaj?cia, aby umiej?tne zmotywowa? kursantów do odpowiadania na pytania, samodzielnego mówienia i uczestniczenia w dialogach z wykorzystaniem s?ownictwa wprowadzonego i przyswojonego na zaj?ciach.

 

Intensywne zaj?cia oparte w 80% na mówieniu przek?adaj? si? bezpo?rednio na widoczne efekty nauki w postaci p?ynnie mówi?cych uczniów.

 

Nasz kurs to dobrze skomponowany, optymalny program, pozwalaj?cy na nauk? jezyka francuskiego od podstaw , udoskalanie aktualnych umiej?tno?c, jak i pokonywanie barier j?zykówych (szczególnie nie?mia?o?? oraz strach przed pope?nianiem b??dów).

 

Zaj?cia odbywaj? si? g?ównie w j?zyku francuskim, dzi?ki temu staje si? on bardziej bliski uczniom, a przez to naturalny i przyjazny do u?ywania. Materia? do zaj?? skomponowany jest przez specjalistów w taki sposób, aby kolejne etapy nauki, tematy i s?ówka ?ci?le si? ze sob? wi?za?y. Pozwala to przyswoi? sobie bogate s?ownictwo i poprawne konstrukcje w sposób ?atwy i naturalny, jak podczas nauki j?zyka ojczystego jako dziecko.

Lekcje prowadzone s? przez naszych lektorów bardzo aktywnie – kursanci poznaj? nowy materia? i nieustannie konwersuj? z lektorem poprzez odpowiedzi na pytania oraz w?asne wypowiedzi. Lektor aktywnie s?ucha i na bie??co koryguje b??dy.

W trakcie zaj?? z j?zyka francuskiego kursanci wyrabiaj? w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z u?yciem bogatego s?ownictwa, co pozwoli im pó?niej na swobodne konwersacje w j?zyku obcym w pracy, na wyje?dzie czy z nowymi przyjació?mi.

Ca?o?? materia?u i struktrura zaj?? jest uporz?dkowana i pozwala na osi?gni?cie olbrzymich post?pów w nauce w krótkim czasie.

 

 

Nauka francuskeigo metod? bezpo?redni? to idealne rozwi?zanie dla osób, które w krótkim czasie chc? nauczy? si? j?zyka, efektywnie poszerzy? swoje s?ownictwo i wyeliminowa? b??dy komunikacyjne. Dzi?ki intensywnym, umiej?tnie skomponowanym i jednocze?nie przyjaznym zaj?ciom, kursanci rozwijaj? si? j?zykowo w w bardzo szybkim tempie i z lekcji na lekcj? obserwuj? post?py. Metoda bezpo?rednia w po??czeniu z odpowiednim lektorem pozwala uczniom pokona? nie?mia?o?? przed mówieniem w obcym j?zyku, skr?powanie wynikaj?ce ze stresu czy obaw? przed pope?nianiem b??dów czy niepoprawn? wymow?.

 

Zapisy

 Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

Lekotrzy j?zyka francuskiego

Kliknij w zdj?cie, aby lepiej ich pozna?!

 

 

Aktualnie Romina opiekuje si? wszystkimi grupami j?zyka francuskiego :)

Opinia

Opinia Kamila na temat kursu j?zyka francuskiego z Romin? ->

 

Poziomy

Aby pozna? swój poziom i trafi? do odpowiedniej grupy, prosimy o wype?nienie testu
Po klikni?ciu w link pojawi si? podstawowy formularz, a nast?pnie test j?zykowy.

 

Poziom 1 (A1)

Na kursie nauczysz si?

667 s?ów,

oraz

zagadnie? gramatycznych z zakresu:

przedstawianie si?
liczby
zawody
rodzajniki rzeczowników
dni tygodnia
narodowo?ci 
liczba mnoga
przymiotnik dzier?awczy
rodzina
cz??ci cia?a
czasowniki: chcie?, móc, musie?
kolory
?rodki transportu
czas wolny

Poziom 2 (A1/A2)

Na kursie nauczysz si?

670 s?ów,

oraz

zagadnie? gramatycznych z zakresu:

czas le futur proche
czasowniki zwrotne
pogoda
przimki
stopie? wy?szy i najwy?szy przymiotnika
wyra?anie czasu
wskazanie drogi
ubrania,dodatki,bi?uteria
szko?a
podró?e, wakacje
w kawiarni, restauracji
czas le passe recent
zakwaterowanie

 

 

Poziom 3 (A2)

Na kursie nauczysz si? znajomo?ci

682 s?ów,

oraz

zagadnie? gramatycznych:

tworzenia i u?ycia czasu przesz?ego
tryb warunkowy w czasie przesz?ym
przypuszczenia
tworzenie i u?ycie czasu przysz?ego
imies?ów czasu tera?niejszego 
zaimki wzgl?dne
wyra?enia przyczyny
wyra?enia celu

Poziom 4 (B1)

Na kursie nauczysz si?

714 s?ów,

oraz

zagadnie? gramatycznych:

zaimki akcentowane
tryb subjonctif w czasie tera?niejszym
zaimki wzgl?dne z?o?one
zaimki wzgl?dne z zaimkiem wskazuj?cym
zaimki wzgl?dne z przyimkiem
czas tera?niejszy indicatif
strona bierna
mowa zalezna w czasie tera?niejszym
przeciwie?stwa i ust?pstwa
warunek i przypuszczenieFilmy

Kadr z filmu na youtube - Czasowniki
Kadr z filmu na youtube - Liczby
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - Dni tygodnia
Kadr z filmu na youtube - Godziny
Kadr z filmu na youtube - Zaimki osobowe
Kadr z filmu na youtube - Części ciała
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki dzierżawcze
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mówić
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mieć
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]