Język hiszpański

Kursy języka hiszpańskiego metodą bezpośrednią skupia się na nauce i rozwijaniu umiejętności konwersacyjnych.
Zajęcia prowadzone są w sposób aktywny w całości w języku hiszpańskim. 

 

 

 

J?ZYK HISZPA?SKI

Obecnie j?zykiem hiszpa?skim jako j?zykiem ojczystym pos?uguje si? oko?o 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach!
J?zyk Hiszpa?ski to cz?sto wybór nie tylko ze wzgl?dów zawodowych, ale i z pasji czy ciekawo?ci ?wiata.
Nauka hiszpa?skiego w naszej szkole, to poznawanie gor?cego hiszpa?skiego ?wiata j?zykowego u samego ?ród?a!  


J?ZYK HISZPA?SKI METOD? BEZPO?REDNI?

Sposób nauki j?zyka hiszpa?skiego oparty na metodzie bezpo?redniej to aktywny udzia? kursantów w konwersacji, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem s?ownictwa przyswojonego na zaj?ciach i szybkie efekty nauki w postaci p?ynnie mówi?cych uczniów! Metoda ta jest idealnym rozwi?zaniem dla osób, które w krótkim czasie chc? nauczy? si? j?zyka, efektywnie poszerzy? swoje s?ownictwo i wyeliminowa? strach i barier? przed pos?ugiwaniem si? j?zykiem obcym. Dzi?ki intensywnym, ale jednocze?nie przyjaznym zaj?ciom, kursanci szybko rozwijaj? si? j?zykowo, osi?gaj?c znaczne post?py w krótkim czasie. Dynamiczna forma i zakres zaj?? aktywizuj? kursantów, dzi?ki czemu korzystaj? oni z nich z pe?nym zaanga?owaniem, przyswajaj?c z ?atwo?ci? omawiany materia?.

85% lekcji przeznaczone jest na konwersacje w j?zyku obcym za? pozosta?e 15% na czytanie, pisanie i gramatyk?. Dzi?ki tak rozplanowanemu materia?owi ucze? uczy si? w 4-krotnie krótszym czasie z zachowaniem 4 etapów naturalnej nauki.

 

 

J?zyk hiszpa?ski metod? bezpo?redni? to optymalny program, który pozwala uczy? si? jezyka od podstaw, udoskonali? znajomo?? na wy?szych poziomach, oraz pokonac bariery zwi?zane z mówieniem (np. nie?mia?o??, obaw? przed pope?nianiem b??dów).

 

Prowadzenie zaj?c

 

Zaj?cia prowadzone s? wy??cznie w j?zyku hiszpa?skim  – dzi?ki temu staje si? on bliski uczniom, a przez to bardziej przyjazny i naturalny.

Materia? i tematyka zaj?? u?o?one s? odpowiedni sposób, tak aby kolejne etapy nauki wi?za?y si? ze sob?. Pozwala to przyswoi? sobie bogate s?ownictwo i poprawne konstrukcje w sposób naturalny i przyjemny.

Lektor j?zyka hiszpa?skiego na zaj?ciach ma aktywn? postaw? – zach?ca do konwersacji zadaj?c odpowiednie pytania i umiej?tnie wprowadzaj?c nowy materia?. Kursanci nieustannie konwersuj? z lektorem, który na bie??co koryguje b??dy. 


W trakcie zaj?? wyrabia si? silny nawyk poprawnego mówienia z u?yciem bogatego s?ownictwa. 

Ca?o?? metody i prowadzenia zaj?? jest uporz?dkowana i pozwala na osi?gni?cie olbrzymich post?pów w nauce w krótkim czasie.

 

Zapisy na kurs j?zyka hiszpa?skiego

  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

 

Lekotrzy j?zyka hiszpa?skiego

Kliknij w zdj?cie, aby lepiej ich pozna?!

 

Poziomy

Aby pozna? swój poziom i trafi? do odpowiedniej grupy, prosimy o wype?nienie testu
Po klikni?ciu w link pojawi si? podstawowy formularz, a nast?pnie test j?zykowy.

 

 

Poziom 1 (A1)
Na kursie nauczysz si? pos?ugiwa?

450 s?owami.

 

Zagadnienia gramatyczne:

czasowniki „ser” i „estar”

rodzajniki, przymiotniki
przyimki
zaimki nieokre?lone
liczba mnoga
liczebniki
czas tera?niejszy.

 

 

Poziom 2 (A1)
Na kursie nauczysz si? pos?ugiwa?

900 s?owami.

 

Zagadnienia gramatyczne:

formy porównawcze
fonetyka
przys?ówki
rodzaj ?e?ski
synonimy i antonimy
tryb rozkazuj?cy
czas tera?niejszy i czasowniki zwrotne.

 

 

Poziom 3 (A2)
Na kursie nauczysz si? pos?ugiwa?

1300 s?owami.

 

Zagadnienia gramatyczne:

przyimki
estar+gerundio
wyra?enia w formie bezosobowej
tener+que+bezokolicznik
ir+bezokolicznik
czasowniki zwrotne.

 

 

 

Poziom 4 (A2)
Na kursie nauczysz si? pos?ugiwa?

1600 s?owami.

 

Zagadnienia gramatyczne:

formy nieokre?lone
czasy przesz?e: pretérito perfecto, pretérito imperfecto i pretérito indefinido
formy porównawcze
zaimki osobowe w dope?nieniu
formy zaimkowe.

Poziom 5 (B1)
Na kursie nauczysz si? pos?ugiwa?

2200 s?owami.

 

Zagadnienia gramatyczne:

wspó?zale?no?? pomi?dzy czasami przesz?ymi
przyimki z zaimkami
pretérito pluscuamperfecto
czasowniki opisuj?ce zmian? stanu
parafrazy
wyra?anie przyimkowe
futuro imperfecto
spójniki

 

 

Opinia Marcina na temat kursu j?zyka hiszpa?skiego z Angelem ->Filmy

Kadr z filmu na youtube - Dni tygodnia
Kadr z filmu na youtube - Miesiące
Kadr z filmu na youtube - Godziny
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mówić
Kadr z filmu na youtube - Czasownik robić
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - Czasowniki
Kadr z filmu na youtube - Wywiad z lektorami - Angelem i Gerardo
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]