Język japoński

Szukasz kursu j?zyka japo?skiego? Mamy taki kurs dla Ciebie! Prawdopodobnie to jedyny taki kurs w Bydgoszczy.

Zaj?cia prowadzi lektorka po filologi japo?skiej.

 

Zapisy:  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

Kurs podstawowy rozpoczyna si? od nauki dwóch sylabariuszy: hiragany oraz katakany.

Kiedy uczniowie to opanuj?, dochodzi nauka s?ówek, gramatyki i znaków kanji. Na ka?dych zaj?ciach pojawia si? wiele ?wicze? z czytania, pisania oraz s?uchana. Nie brakuje równie? testów sprawdzaj?cych umiej?tno?ci.

Dla m?odszych kursantów przygotowane zosta?y przeró?ne gry i zabawy, jak np. kalambury, origami, quizy itd. Ju? po kilku zaj?ciach uczniowie zaczynaj? u?ywa? j?zyka japo?skiego, np. umiej? si? przedstawi?, rozró?niaj? zwierz?ta, u?ywaj? prostych zda? z ?ycia codziennego.

Kurs przygotowuje do Nihongo n?ryoku shiken (JLPT), czyli mi?dzynarodowego egzaminu z j?zyka japo?skiego, który mo?na zdawa? dwa razy w roku w Warszawie. Po jego zdaniu otrzymuje si? certyfikat za?wiadczaj?cy o znajomo?ci j?zyka. Ju? po jednym roku nauki uczniowie mog? przyst?pi? do egzamin na poziomie N5 (jest to najni?szy z 5 poziomów N5-N1). Organizowany jest on przez Japoni? i tam jest równie? sprawdzany. Warto zda? go dla siebie samego, ale mo?e by? te? bardzo przydatny w przysz?o?ci, je?li kto? zdecyduje si? wspó?pracowa? z Japo?czykami.

 

*Warto tutaj wspomnie?, ?e wszystkie osoby, które uczy?y si? pod okiem naszej lektorki i przyst?pi?y do tego egzaminu, zda?y go i to nie tylko na najni?szym poziomie!

 

10 korzy?ci wynikaj?cych z nauki j?zyka japo?skiego – Sandra Jaworska

 

1. Pami?? – ka?da nauka j?zyka obcego rozwija nasz? pami??. W przypadku j?zyka japo?skiego mo?na by rzec, ?e nawet jeszcze bardziej, poniewa? mamy do zapami?tania nie tylko s?ówka, czy gramatyk?, ale i mas? „krzaczków”, czyli japo?skie pismo. Na pocz?tku nauki mo?e si? wydawa?, ?e jest tego bardzo du?o, ale z czasem wszystko staj? si? ?atwiejsze i kolejne znaki nie s? ju? takim wyzwaniem

 

2. D?ugowieczno?? – wed?ug bada? nauka j?zyka obcego jest znakomit? gimnastyk? dla naszego mózgu, dzi?ki czemu zostaje opó?niony rozwój demencji. Mówi?c krótko, ucz?c si? j?zyków wolniej si? starzejemy, a ucz?c si? takiego j?zyka jakim jest japo?ski, b?dziemy ?y? bardzo d?ugo W ko?cu Japo?czycy ciesz? si? d?ugim ?yciem i maj? na swoim koncie kilka rekordów je?li chodzi o osi?gni?cie wieku, który to bez problemu przekracza 100 lat.

 

3. Wyobra?nia – ucz?c si? japo?skiego pisma, stale tworzymy na kartkach ma?e dzie?a sztuki, do których dopowiadamy sobie histori?, aby ?atwiej zapami?ta? dany znak. Np. na Japoni? mówi si? „Kraj wschodz?cego s?o?ca”, co w japo?skich znakach wygl?da w ten sposób ?? (czyt. nihon), gdzie znak pierwszy oznacza „s?o?ce”, a znak drugi „podstaw?”. S? te? znaki kszta?tem przypominaj?ce opisywan? rzecz, np. ? (czyt. yama), czyli „góra”, ? (czyt. kawa), czyli „rzeka”, albo ? (czyt. mon), czyli brama. Wystarczy troch? wyobra?ni i nauka staje si? du?o ?atwiejsza. Proste, prawda ?

 

4. Satysfakcja – znaj?c j?zyk japo?ski mo?na by? bardzo usatysfakcjonowanym z wielu wzgl?dów:
a) mo?liwe, ?e nikt z naszego otoczenia nie b?dzie go zna?, wi?c mamy si? czym pochwali?. Dzi?ki temu cz?sto wzrasta nasza pewno?? siebie.
b) bariera j?zyka zostaje pokonana i mo?emy swobodnie porozumiewa? si? z Japo?czykami, np. podczas podró?y do Japonii, czy te? zwyk?ej rozmowy na portalach spo?eczno?ciowych
c) mo?emy ogl?da? swoje ukochane anime (japo?skie seriale animowane) bez napisów. Wychwycenie i zrozumienie nawet kilku s?ów bardzo cieszy

 

5. Samodyscyplina – aby porz?dnie nauczy? si? japo?skich znaków, potrzeba nam samodyscypliny. Na pocz?tku mog? pojawi? si? najró?niejsze wymówki, jak np. „nie mam czasu”, „nie mam si?”, „jutro jest sprawdzian z matematyki” itp., ale z czasem wci?gamy si? w nauk? i wymówki znikaj?. To pomaga nam w ?yciu codziennym, pozbywamy si? naszego wewn?trznego lenia i stajemy si? twardsi, niczym samurajowie

 

6. Praca – co raz wi?cej japo?skich firm otwiera si? w Polsce, jest co raz wi?ksze zapotrzebowanie na japo?skie t?umaczenia itd. Mimo swojej popularno?ci, wci?? jest to j?zyk niszowy, wi?c nie ma ogromnej konkurencji. Oprócz rozpocz?cia kariery w Polsce, mo?na równie? pomy?le? o pracy w Japonii, gdzie bez znajomo?ci japo?skiego ani rusz. Tak wi?c uczcie si?, a ?wiat stanie przed Wami otworem

 

7. Motywacja do dalszej nauki j?zyków obcych – w j?zyku japo?skich istnieje sporo zapo?ycze? z innych j?zyków, szczególnie z angielskiego. Tak wi?c, ucz?c si? japo?skiego mamy takie troch? 2 w 1 Dzi?ki temu mo?emy pozna? inne j?zyki i zacz?? ich nauk?.
Kilka s?ów dla przyk?adu: ?????? (czyt. konpy?ta od s?owa computer), czyli „komputer”, ???? (czyt. nekutai od s?owa necktie), czyli „krawat” albo ???? (czyt. robotto od s?owa robot), czyli „robot”

8. Nowy temat do rozmów – mimo i?, j?zyk japo?ski staje si? co raz popularniejszy, to nadal niektórych szokuje fakt, ?e kto? mo?e zna? troch? wi?cej s?ów ni? sushi, czy karate Chcecie by? podziwiani, mie? wi?cej znajomych, a nawet by? s?awni? Wystarczy, ?e otworzycie japo?sk? ksi??k? na korytarzu w szkole czy pracy, albo w autobusie czy tramwaju, a na pewno przyci?gni?cie uwag? wszystkich wko?o

 

9. Nowe przyja?nie – ucz?c si? j?zyka japo?skiego wkraczamy do innego ?wiata, pe?nego pozytywnie zakr?conych ludzi Co chwil? w jakim? mie?cie odbywaj? si? najró?niejsze spotkania dla pasjonatów japo?skiej sztuki, kultury itp. Wszyscy tworz? jedn? wielk? rodzin? osób kochaj?cych Japoni?, j?zyk japo?ski, kuchni? japo?sk? i wiele innych rzeczy. Cz?sto s? to prawdziwe przyja?nie nie do rozerwania


10. Wiedza o Japonii – ucz?c si? japo?skiego, dowiadujemy si? wielu niesamowitych rzeczy na temat Kraju Kwitn?cej Wi?ni. Stale poszerzamy swoje horyzonty i poznajemy zupe?nie odmienn? od naszej kultur?. Dzi?ki temu wiele osób zakochuje si? w tym kraju i nie poprzestaje na nauce j?zyka, ale rozpoczyna przygod? np. z japo?skimi sztukami walki, kaligrafi?, czy te? origami.

 

 

 

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Liczby
Kadr z filmu na youtube - Dni tygodnia
Kadr z filmu na youtube - Kolory
Kadr z filmu na youtube - Miesiące
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - Czasowniki
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]