Język niemiecki

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią to idealny wybór dla każdego kto chce rozpocząć naukę lub rozwinąć swoje umiejętnoścci. Zajecia nastawione są na konwersacje, w mniejszym stopniu dodając zadania gramatyczne czy dyktanda. 
Przeczytaj więcej o kursie i poznaj naszych lektorów.

Kursy j?zyka niemieckiego metod? bezpo?redni?

 

Sposób nauki oparty jest na konwersacji i wysokiej aktywno?ci kursantów. Staramy si? umiej?tne zmotywowa? kursantów do mówienia, uczestniczenia w dialogach i odpowiadania na pytania z wykorzystaniem s?ownictwa przyswojonego na zaj?ciach.

 

Intensyfikacja mówienia przek?ada si? bezpo?rednio na wymierne efekty nauki, jak równie? jej mierzalne rezultaty w postaci p?ynnie mówi?cych uczniów.

 

Nasz kurs to optymalny program, dzi?ki któremu mo?na od podstaw nauczy? si? j?zyka obcego, udoskonali? jego znajomo??, jak i pokona? bariery zwi?zane z mówieniem (szczególnie nie?mia?o??, czy obaw? przed pope?nianiem b??dów).

 

 

Zaj?cia odbywaj? si? prawie ca?kowicie w j?zyku niemieckim dzi?ki temu j?zyk ten staje si? bliski uczniom, a przez to bardziej przyjazny i motywuj?cy do aktywno?ci. Materia? realizowany podczas zaj?? jest tak skomponowany, ?e kolejne etapy nauki ?ci?le si? ze sob? wi???, co pozwala przyswoi? sobie bogate s?ownictwo i poprawne konstrukcje. Lekcje prowadzone s? bardzo aktywnie – kursanci poznaj? nowy materia? i nieustannie konwersuj? z lektorem, który na bie??co koryguje pojawiaj? si? b??dy. W trakcie zaj?? kursanci wyrabiaj? w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z u?yciem bogatego s?ownictwa, co jest podstaw? swobodnej konwersacji. Ca?o?? prowadzenia zaj?? jest uporz?dkowana i pozwala na osi?gni?cie olbrzymich post?pów w nauce w krótkim czasie.

 

Nauka niemieckiego metod? bezpo?redni? jest idealnym rozwi?zaniem dla osób, które w krótkim czasie chc? nauczy? si? j?zyka, efektywnie poszerzy? swoje s?ownictwo i wyeliminowa? b??dy komunikacyjne. Dzi?ki intensywnym, ale jednocze?nie przyjaznym zaj?ciom, kursanci rozwijaj? si? j?zykowo w tak szybkim tempie, ?e z lekcji na lekcj? obserwuj? post?py. Metoda bezpo?rednia pozwala uczniom pokona? nie?mia?o?? przed mówieniem w obcym j?zyku, czy skr?powanie wynikaj?ce ze stresu podczas rozmaitych rozmów. Forma i zakres zaj?? aktywizuj? kursantów, dzi?ki czemu korzystaj? oni z nich efektywnie oraz z pe?nym zaanga?owaniem.

 

Zapisy

  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

Lekotrzy j?zyka niemieckiego

Kliknij w zdj?cie, aby lepiej ich pozna?!

 

 

Poziomy

Aby pozna? swój poziom i trafi? do odpowiedniej grupy, prosimy o wype?nienie testu. 
Po klikni?ciu w link pojawi si? podstawowy formularz, a nast?pnie test j?zykowy.

 

Poziom 1 (A1)

 

Na kursie nauczysz si? 

527 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych :

zaimki osobowe
kolejno?? wyrazów w zdaniu
przeczenia
liczebniki
zawody
zwierz?ta
cechy charakteru
dzielenie i mno?enie
liczba mnoga rezczownika 
alfabet
zaimek dzier?awczy

 


Poziom 2 (A1/A2)

 

Na kursie nauczysz si?

1027 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych:

synonimy 
cze?ci cia?a
zaimki wskazuj?ce
odmiana czasowników z przedg?osem
czasowniki rozdzielnie z?o?one
pory roku
daty
zjawiska pogodowe
liczebniki porz?dkowe
narodowo?ci 
miesi?ce

 


Poziom 3 (A2)

 

Na kursie nauczysz si?

1570 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych:

czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie z?o?one
czasowniki zwrotne
czasowniki modalne
okre?lanie ceny
mieszkanie
zdrowie
rytm dnia
obowi?zki domowe 
ubrania
czas Perfekt
rodzaje sklepów
stopniowanie przymiotnika i przys?ówka


Poziom 4 (A2)

 

Na kursie nauczysz si? 

2089 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych :

obowi?zki domowe

ubrania

konstrukcje z zu

opis wygl?du

porównania

czasownik kennen lernen

zdrowie

rodzaje sklepów

stopniowanie przymiotników i przys?ówków

czas Perfekt

Poziom 5 (B1)

 

Na kursie nauczysz si?

2592 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych:

czas Perfekt kontynuacja
zdania wzgl?dne
praca
?wiczenia w opowiadaniu historyjek
ma??enstwo 
formy sp?dzania wolnego czas

Poziom 6 (B2)

 

Na kursie nauczysz

3220 s?ów,

oraz zagadnie? gramatycznych:

okre?lanie zachowa? i umiej?tno?? opisania ich
ekologia
zwroty idiomatyczne
strona bierna
przys?owia 
zdania warunkowe rzeczywiste 
tryb przypuszczaj?cy 

 

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja niemieckiego 3_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja niemieckiego 1_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja niemieckiego 2_20
Kadr z filmu na youtube - PRZYMIOTNIKI
Kadr z filmu na youtube - CZASOWNIKI
Kadr z filmu na youtube - CZASOWNIKI ZŁOŻONE
Kadr z filmu na youtube - SZYKI WYRAZÓW
Kadr z filmu na youtube - ZAIMKI OSOBOWE
Kadr z filmu na youtube - PRZYIMKI
Kadr z filmu na youtube - RODZAJNIKI
Kadr z filmu na youtube - ODMIANA PRZYMIOTNIKA
Kadr z filmu na youtube - FONETYKA
Kadr z filmu na youtube - POPULARNE ZWROTY
Kadr z filmu na youtube - czasownik
Kadr z filmu na youtube - Wywiad z lektorem - Rafałem Schwichtenbergiem
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]