Język włoski

Kursy języka włoskiego metodą bezpośrednią to skuteczny sposób na przyswojenie języka w przyjemnej atmosferze. Zajęcia prowadzonę są wyłącznie w języku włoskimwykorzystując jak najwięcej czasu na konwersacje i przyswajanie słówek i zdań. W mniejszym stopniu wprowadzane są ćwiczenia gramatyczne, czytanie i pisanie.

J?zyk w?oski metod? bezpo?redni?

W?ochy to kraj gor?cy i religijny i otwarty na turystów. To w?a?nie turystyka cz?sto sk?ania nas do nauki j?zyka w?oskiego. J?zyk w?oski cz?sto wybierany jest z pasji, poznawania kultury i mieszka?ców W?och.
Ucz?c si? u nas w?oskiego, poza poznawaniem s?ów i prze?amywaniem bariery, zag??bisz si? w zwyczajach, kuchni, zabytkach i innych elementach krajów w?oskoj?zycznych.

 

J?zyk w?oski metod? bezpo?reni?

Sposób nauki oparty jest na konwersacji i wysokiej aktywno?ci kursantów. Poprzez system pyta? i odpowiedzi, staramy si? umiej?tne zmotywowa? kursantów do mówienia. Podczas zaj?c kursanci uczestnicz? w dialogach i odpowiadaj? na pytania z wykorzystaniem s?ownictwa przyswojonego na zaj?ciach.

 

 

Intensyfikacja mówienia przek?ada si? bezpo?rednio na wymierne efekty nauki, jak równie? jej mierzalne rezultaty w postaci p?ynnie mówi?cych uczniów.

 

Nasz kurs jezyka w?oskiego metod? bezpo?redni? pozwoli ci nauczy? si? j?zyka w?oskiego od podstaw, udoskonali? jego dotychczasow? znajomo?? oraz pokona? wszelkie bariery zwi?zane z mówieniem (np. nie?mia?o??, obaw? przed pope?nianiem b??dów).

 

Zaj?cia odbywaj? si? ca?kowicie w j?zyku w?oskim, co pozwala uczniom na maksymalny kontakt z j?zykiem podczas jednostki lekcyjnej. J?zyk w?oski staje si? wtedy bliski uczniom, bardziej przyjazny i naturalny.

Materia?, który realizujemy podczas zaj?? jest umiej?tnie skomponowany tematami i poziomem trudno?ci, tak aby kolejne etapy nauki by?y ?cisle powi?zane i  uzupe?nia?y si?. Pozwala to przyswoi? sobie bogate s?ownictwo i poprawne konstrukcje.
Lekcje prowadzone s? przez lektorów bardzo aktywnie – kursanci nieustannie konwersuj? z lektorem poznaj?c przy tym nowe s?owa i zdania któr? ?atwo wykorzysta? w przysz?o?ci. Lektor na bie??co koryguje pojawiaj?ce si? b??dy sk?adniowe oraz w wymowie.
W trakcie zaj?? opartych na konwersacji kursanci wyrabiaj? w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z u?yciem bogatego s?ownictwa, co jest podstaw? swobodnej konwersacji. Zaj?cia s? tak skonstruowane, aby osi?ga? olbrzymie post?py w krótkim czasie.

 

 

Nauka w?oskiego metod? bezpo?redni? jest idealnym rozwi?zaniem dla osób, które w krótkim czasie chc? nauczy? si? j?zyka, efektywnie poszerzy? swoje s?ownictwo i wyeliminowa? b??dy komunikacyjne. Dzi?ki intensywnym, ale jednocze?nie przyjaznym zaj?ciom, kursanci rozwijaj? si? j?zykowo w szybkim tempie i z lekcji na lekcj? obserwuj? ogromne post?py.

Metoda bezpo?rednia w po??czeniu z przyjaznym lektorem pozwala uczniom pokona? nie?mia?o?? i l?k przed mówieniem w obcym j?zyku, skr?powanie wynikaj?ce ze stresu czy zyska? wiar? w w?asne mo?liwo?ci. 

 

 

Zapisy
  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.

 

 

Lekotrzy j?zyka w?oskiego


Kliknij w zdj?cie, aby lepiej ich pozna?!

 

 

 

 

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Części ciała
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - Czasowniki
Kadr z filmu na youtube - Liczby
Kadr z filmu na youtube - Dni tygodnia
Kadr z filmu na youtube - Miesiące
Kadr z filmu na youtube - Zaimki osobowe
Kadr z filmu na youtube - Części ciała
Kadr z filmu na youtube - Zaimki
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mówić
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mieć
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]