Kursy online

Kursy językowe online to nowoczesna, wygodna i efektywna forma nauki języka obcego bez wychodzenia z domu.
Od wielu lat prowadzimy kursy języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego i wielu innych, za pomocą wideo rozmowy. 

Jeśli zadbasz o spokój w domu, zostają tu zachowane wszystkie potrzebne warunki do efektywnego nauczania. Widzimy się, słyszymy się i możemy komunikować się pisemnie.

Plusy kursów online:

- nie musisz wychodzi? z domu - wolno bulgocz?cy rosó?, pracuj?ca pralka, oczekiwanie na kuriera czy bawi?ce si? w pokoju obok dziecko i brak opiekunki to ju? nie problem. Pod warunkiem, ?e twoja uwaga skupia si? na lekcji,

- uczysz si? wygodnie w swojej strefie bezpiecze?stwa - niektóre osoby poprzez stres wynikaj?cy z nowej grupy i nowego miejsca blokuj? si? na przyswajanie wiedzy. Biurko, na którym normalnie pracujemy czy uczymy si?, pomo?e w skupieniu uwagi,

- ?atwiej dostosowa? godzin? zaj?? do Twoich i naszych mo?liwo?ci
- nie tracisz czasu na dojazdy - zamiast godzinnego postoju w korkach, 5 minut na pod??czenie s?uchawek i zamkni?cie drzwi do pokoju, 

- uczysz si? s?ucha?, mówi? i czyta?, tak jak na tradycyjnej lekcji,

- nie opuszczasz lekcji nawet podczas d?ugich wyjazdów - je?li szef wys?a? ci? na Kostaryk? czy do USA, gdzie sp?dzisz miesi?c, nie musisz przerywa? kursu, mo?esz po??czy? si? z nami z dowolnego miejsca na ziemi. Nawet z pla?y,

- uczysz si? rozumienia nawet w przypadku drobnych zak?óce? - w prawdziwym ?yciu tak?e nie zawsze dos?yszysz zdanie.
Takie utrudnienia w nauce lepiej przygotuj? ci? do zdalnych konwersacji w przysz?o?ci. A konwersacje twarz? w twarz to ju? b?dzie pestka :)

 

kursy j?zykowe online plusy

 

 

Jak wygl?da kurs j?zykowy online:


Sposób nauki j?zyka oparty na metodzie bezpo?redniej  to aktywny udzia? kursanta w konwersacji, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem s?ownictwa przyswojonego na zaj?ciach. Nie pominiemy tak?e ?wicze? w zakresie czytania, pisania oraz gramatyki.


Podczas zaj?? lektor ma w??czon? kamer? jako?ci HD i za?o?one s?uchawki z mikrofonem. Je?eli kursant równie? za?o?y s?uchawki z mikrofonem i w??czy kamer?, ??cz?c si? z nami poprzez sta?e ??cze, zyskuje mo?liwo?? natychmiastowego korygowanie b??dów w wymowie i intensywn? nauk? j?zyka na najwy?szym poziomie.

 

Dlaczego kursy online w Lingua Pro? 

 

  1. Wszystkie testy mo?na rozwi?zywa? online - zdajesz kolejne poziomy bez wychodzenia z domu, a wynik przychodzi bez d?ugich okresów oczekiwania. 
  2. Nagranie z lekcji do pobrania - mo?esz pobra? sobie i odtwarza? przebyta lekcj?. Odtwarzanie pozwala us?ysze? w?asne b??dy, ws?ucha? si? i powtarza? s?ówka/zdania po lekturze, przepisywa? zdania ze s?uchu lub po prostu pu?ci? nagranie podczas prac domowych, co pozwala os?ucha? si? z j?zykiem. 
  3. Zaj?cia w dogodnym terminie - prowadzimy zaj?cia od poniedzia?ku do soboty mi?dzy godzin? 8.00 a 21.30.
  4. Umowa i wszelkie formalno?ci online - nie musisz ani razu pojawia? si? osobi?cie w naszej szkole. Wszystko za?atwimy zdalnie: umow?, p?atno?ci, a tak?e podr?cznika i kolejne certyfikaty, mo?emy nada? do ciebie poczt?.
  5. Po zakupieniu podr?cznika z j. angielskiego i hiszpa?skiego otrzymujesz równie? dost?p do dodatkowych 100 lekcji na platformie internetowej.
  6. Jeste?my szko?? z zapleczem lektorów -  je?li Twój sta?y lektor nie b?dzie móg? poprowadzi? lekcji, zorganizujemy zast?pstwo, tak aby odby?a si? ona w wyznaczonym terminie. Dodatkowo odbycie pojedynczych lekcji z innym lektorem pozwala na lepsze rozumienie ró?nych akcentów, a tak?e wprowadza urozmaicenie w metodach nauczania.
  7. Mamy nowoczesn? siedzib? w Bydgoszczy - je?li zechcesz chocia? raz czy kilka razy w trakcie nauki spróbowa? zaj?? “na ?ywo” mo?emy skorzysta? z naszych nowoczesnych, wyposa?onych sal. 
  8. Nasza szko?a istnieje na rynku od 14 lat - zebrali?my sporo do?wiadczenia i dopracowali?my sposoby wspó?pracy zarówno w zakresie kursów tradycyjnych, jak i online
    Poznaj nas bli?ej tutaj.

 

Poznaj nas bli?ej w zak?adce "O nas"

Kurs j?zyka obcego online cena:

80 z? za 60 min

Cena dotyczy zarówno kursu indywidualnego, jak i tandemu.
Przyprowad? ze sob? drug? osob? i p?a?cie, jak za jedn?!

 


Podr?czniki: Op?ata za podr?cznik z p?yt? CD wynosi 60 z?
Powy?szy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zapisy na kurs j?zykowy online:

Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania si? na kurs. Z góry dzi?kujemy za skorzystanie z tej mo?liwo?ci.


W razie jakichkolwiek pyta? zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.

 

 

 

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 19_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 17_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 18_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 17_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 16_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 16_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 15_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 14_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 13_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 12_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 11_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 10_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 9_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 8_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 7_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 6_20 online
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka włoskiego 5_20 online
Kadr z filmu na youtube - ajprawdziwsza lekcja hiszpańskiego 12_20
Kadr z filmu na youtube - ajprawdziwsza lekcja hiszpańskiego 11_20
Kadr z filmu na youtube - ajprawdziwsza lekcja hiszpańskiego 10_20
Kadr z filmu na youtube - ajprawdziwsza lekcja hiszpańskiego 9_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka hiszpańskiego 8_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 15_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 14_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 13_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 12_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 11_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 10_20
Kadr z filmu na youtube - Najprawdziwsza lekcja języka niemieckiego 4_20 Skype
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]